PRAVNO OBVESTILO

Pravno obvestilo zajema:

 • Piškotke

 • Politiko varovanja osebnih podatkov

 • Splošne pogoje poslovanja

Piškotki

To obvestilo je podano v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki ureja pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje podatkov ali dostop do podatkov, shranjenih na vašem računalniku ali mobilni napravi.

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se ob obisku spletne strani prenesejo na vaš računalnik ali mobilno napravo. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko po želji omeji ali onemogoči shranjevanje piškotkov.

Piškotki običajno vsebujejo:

 • ime strežnika, s katerega je bil poslan piškotek,

 • življenjsko dobo piškotka,

 • vrednost, ki je običajno neko naključno generirano edinstveno število.

S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo in zbiramo informacije o uporabi spletne strani. Piškotki sami po sebi ne omogočajo vaše identifikacije in samo z njimi ni mogoče ugotoviti, kdo konkretno ste.

S piškotki upravlja Nika Šuligoj s.p.

Politika varovanja osebnih podatkov

1. Upravljavec 

Uradno ime podjetja: Nika Špika - Nika Šuligoj s.p.
Sedež podjetja: Langobardska 16, 5250 Solkan, Slovenija
Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik ali predstavnik): Nika Šuligoj

2. Način zbiranja podatkov

Osebne podatke zbiramo na podlagi:

 • oddanega obrazca za povpraševanje

 • oddanega obrazca za prijavo na e-novice

 • oddanega obrazca za prijavo na dogodek

 • prijave na storitev

 • poslane e-pošte

Smatramo, da se z oddajo navedenih obrazcov ali poslane e-pošte strinjate z uporabo vaših osebnih podatkov. Soglasje je veljavno do preklica.

3. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene prijav na storitev (račun) ohranjevanja stika s strankami, tržnega obveščanja prek elektronske pošte, pospeševanja prodaje, profiliranja strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh. 

Upravljavec je po zakonu dolžan za vsako kupljeno storitev Posamezniku po zakonu izdati račun.

Račun vsebuje naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek Posameznika;

 • naslov prebivališča

 • davčno številko;

 • številko, datum in kraj izdaje računa;

 • kupljene storitve in njihove cene;

 • skupno vrednost (znesek) nakupa (naročila);

 • stopnjo in znesek davka na dodano vrednost (DDV).

Upravljavec navedene osebne podatke (račune) hrani 10 let od izdaje.

Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo 

 • naslov elektronske pošte, 

 • ime in priimek,

 • podjetje

 • funkcija v podjetju.

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

Osebne podatke uporabljajo naši naslednji oddelki:

 • Prodaja,

 • Marketing,

 • Oddelek za izvedbo dogodka.

Za pošiljanje novic uporabljamo zunanji servis (Wix.com), skladno z njihovimi pravili. Seznam e-naslovov hrani v oblaku in jih uporablja izrecno za naša sporočila, nikakor pa ne za katerekoli druge namene.

4. Izvoz podatkov

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.

5. Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.

V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

6. Pravice posameznika

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva:

 • vpogled,

 • popravek,

 • popoln izbris,

 • prenos drugemu ponudniku sorodnih storitev,

 • omejitev ali prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o novem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu. 

Če imate dodatna vprašanja, nas lahko kontaktirajte preko e-mail naslova nikaspikainfo@gmail.com.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu - Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: 

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si.

Storili bomo vse, kar je v naši moči, da posamezniku pomagamo pri uveljavljanju svojih pravic.

Splošni pogoji poslovanja 

I. SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta Nika Špika-Nika Šuligoj S.P. in (v nadaljevanju Nika Špika) in naročnik/gost, ki se prijavlja na storitev v organizaciji Nika Špika. V primeru, da je posamezna določba v programu urejena drugače kot v teh splošnih pogojih, veljajo določbe, navedene v programu.

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje preko interneta se šteje, da je naročnik/gost sprejel določila teh splošnih pogojev takrat, ko je telefonsko oziroma preko interneta naročil storitev. Z določili splošnih pogojev se naročnik/gost lahko seznani na spletni strani http://www.nikaspika.si, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

Naročnik oziroma naročnik/gost je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup/plačilo storitev.

Ti splošni pogoji ne veljajo za najem avtomobilov in ostale opreme ponudnikov storitev, kjer zastopa Nika Špika kot posrednik. V tem primeru naročnika/gosta zavezujejo splošni pogoji ponudnikov in zakonodaja na tem področju.

 

II. PRIJAVA IN POGODBA

Na storitev v organizaciji Nika Špika se naročnik/gost lahko prijavi pri Nika Špika. Program storitev velja kot ponudba. Na osnovi ponudbe se naročnik/gost pisno ali ustno prijavi na izbran storitev. Ob prijavi naročnik/gost prejme dokument Nika Špika (račun, ki je pogodba o storitev), iz katerega so razvidni vsi podatki o naročenem turističnem storitev. Naročnik /gost je dolžan dokument pregledati in v primeru kakršnegakoli nesoglasja ali napake le-tega reklamirati v roku enega dneva po njegovi izdaji oziroma pred izvedbo storitev. S plačilom prvega obroka (akontacija) se šteje, da je pogodba sklenjena. Naročnik/gost je dolžan ob prijavi navesti zahtevane podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program storitev ter izvršiti plačilo v skladu z določbami teh splošnih pogojev. V primeru, da naročnik/gost ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Prijava naročnika/gosta je zavezujoča. Od nje lahko odstopi v skladu z določili o odpovedi storitev naročnika/gosta. Za zavezujočo prijavo se poleg plačanega 1. obroka računa šteje tudi prijava s prijavnico. Z izpolnitvijo prijavnice oziroma predložitvijo osebnih podatkov naročnikov/gostov se šteje, da je pogodba sklenjena in je naročnik/gost ob morebitni odpovedi storitev dolžan poravnati vse stroške v skladu z določili o odpovedi storitev s strani naročnika/gosta.

Nika Špika je v skladu s pogodbo dolžna naročniku/gostu nuditi storitve, ki imajo vsebino in lastnosti, kot so napovedane v pogodbi oziroma programu storitev in skrbeti za pravice in interese naročnika/gosta v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

Naročnik/gost je dolžan skrbeti, da sam osebno, njegove osebne listine in njegova prtljaga izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani z obmejnimi, carinskimi, sanitarnimi, denarnimi in drugimi upravnimi predpisi. Nika Špika ima pravico zavrniti prijavo naročnik/gosta, za katerega lahko upravičeno vnaprej domneva, da teh pogojev ne izpolnjuje oziroma jih lahko ne bi izpolnjeval tekom izvajanja storitev.

 

III. PRIJAVNINA IN VARŠČINA

Nika Špika za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe v višini 100€. Nika Špika lahko za posamezni storitev določi drugačne rezervacijske stroške. V primeru personaliziranih storitev in ponudb lahko zaračuna Nika Špika zaračuna naročniku/gostu 30,00 EUR v obliki varščine za izdelavo ponudbe. Če naročnik/gost ponudbe ne sprejme, se varščina ne vrača.

 

IV. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko naročnik/gost izvrši vplačilo neposredno pri Nika Špika, oziroma ko Nika Špika  prejme plačilo na transakcijski račun. Naročnik/gost oziroma skupina ob prijavi plača 100€ akontacije plačila. Preostali del naročnik/gost plača najmanj 10 dni pred začetkom potovanja, v kolikor ni na dokumentu Nika Špika (pogodba, račun) drugače določeno. Pravočasno plačilo pomeni potrjeno rezervacijo. Če naročnik/gost ne plača v dogovorjenem roku, to pomeni odpoved storitev in se smiselno uporabijo določila o odpovedi storitev naročnika/gosta.

 

Naročnik/gost se obvezuje vplačati razliko, ki bi nastala zaradi morebitne računske napake na izdanem dokumentu Nika Špika, Nika Špika pa se obvezuje vrniti naročniku/gostu eventualno preveč zaračunani znesek, ki izvira iz računske napake. Ta obveza velja do izteka poslovnega leta.

 

Nika Špika lahko v programu določi, da naročnik/gost plača določene storitve, ki bodo opravljene na kraju samem, njenemu predstavniku (»obvezno doplačilo na kraju samem«). V tem primeru Nika Špika ne nastopa kot organizator niti kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja naročnik/gost vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem.

 

V. CENE

Cene storitev so določene s programom ter veljajo od dneva objave programa do spremembe. V ceno so vštete storitve, ki so navedene v programu storitev. Za naročnika/gosta je veljavna cena na dan sklenitve pogodbe/izdaje računa.

V skladu z veljavno zakonodajo lahko Nika Špika to ceno spremeni tudi po sklenitvi pogodbe, in sicer zaradi sprememb v menjalnem tečaju ali zaradi sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno storitev. V primeru spremembe cene iz tega naslova Nika Špika o tem najkasneje 2 dni pred odhodom pisno obvesti naročnika/gosta, ter izda dodatni dokument (račun), ki ga je naročnik/gost dolžan plačati pred pričetkom storitev.

Če zvišanje dogovorjene cene preseže 8 odstotkov cene turističnega storitev, lahko potrošnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru bo Nika Špika naročniku/gostu vrnila vplačani znesek.

Prav tako Nika Špika v programu storitev določi izhodiščno ceno pri določenem številu naročnikov/gostov, ki se lahko spremeni, v kolikor se za storitev prijavi manjše število naročnikov/gostov. Nika Špika v programu navede to dodatno ceno v obliki »obveznega doplačila v primeru velikosti skupine od/do oseb«. Ob prijavi Nika Špika naročniku/gostu zaračuna izhodiščno ceno potovanja. V kolikor nastopijo pogoji za spremembo cene iz naslova »manjše skupine«, naročnik/gost ne more odstopiti od pogodbe, saj je bil z njimi seznanjen ob prijavi.

 

VI. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceno storitev (posebna prehrana, druga doplačila po želji …) ali pa so za njih v programu predvidena doplačila ( druga doplačila ipd.), zato jih naročnik/gost plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno.

V primeru, da so k posameznemu storitev razpisane posebne storitve, naročnik/gost posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni. Objavljene cene posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob prijavi na storitev. Med storitvijo naročnik/gost doplača posebne storitve vodniku ali predstavniku Nika Špika v kraju, kjer se storitev opravlja, če je med storitvijo to še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

 

VII. NAROČNIK/GOSTOVA SPREMEMBA POGODBE ALI ODPOVED STORITEV

Naročnik/gost ima pravico zahtevati spremembo pogodbe (npr. sprememba imena, dodatne storitve, ipd.) po njeni sklenitvi, Nika Špika pa je dolžna preveriti, če je to sploh mogoče. V primeru spremembe pogodbe na zahtevo naročnik/gosta Nika Špika lahko zaračuna naročniku/gostu administrativne stroške v višini 30,00 EUR za spremembo, v kolikor ni s temi splošnimi pogoji drugače določeno. V primeru, da s spremembo nastanejo dodatni stroški jih je naročnik/gost dolžan poravnati.

Naročnik/gost ima pravico do odpovedi storitev direktno pri Nika Špika. V primeru, ko naročnik/gost odpove storitev, ima Nika Špika pravico do povračila stroškov, ki so odvisni od časa, ki je ostal do začetka storitve.

V vsakem primeru Nika Špika naročniku/gostu zaračuna akontacijo v višini 100,00 EUR. Če na programu ni drugače določeno, veljajo spodaj napisani odpovedni stroški:

Za enodnevne turistične storitve:

• odpoved do 30 dni pred začetkom storitve, 10 % cene,

• odpoved od 29 do 22 dni pred začetkom storitve, 20 % cene,

• odpoved 21 do 15 dni pred začetkom storitve,, 30 % cene,

• odpoved 14 do 8 dni pred začetkom storitve, 50 % cene,

• odpoved 7 dni do na dan začetka storitve, 100 % cene.

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi so le-ti lahko drugačni, kadar to narekujejo pogoji organiziranja storitev, torej ki jih Nika Špika narekujejo veljavni pogoji prodaje in/ali jih pogojujejo poslovni partnerji.

Ne glede na zgoraj določene stroške so stroški odpovedi lahko tudi drugačni, če so navedeni v programu storitev ali pogodbi.

Ob odpovedi  storitev pred odhodom naročnik/gost poda pisno odpoved oziroma podpiše odpovedni dokument, ki mu ga izda Nika Špika. Če naročnik/gost zavrne podpis ali potrditev tega dokumenta, se šteje, da potovanja ni odpovedal. Med storitvijo lahko naročnik/gost prekine storitev na svojo željo. Če naročnik/gost prekine storitev, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno, ne v celoti. V kolikor naročnik/gost med storitvijo po svoji želji spremeni program, ki je sestavni del pogodbe z Nika Špika, se šteje, da je naročnik/gost odstopil od pogodbe med storitvijo. V tem primeru je naročnik/gost odgovoren za stroške in škodo, ki jih je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Nika Špika zaradi nepravilno opravljene storitve, naročnik/gost nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

Nika Špika oziroma pooblaščena oseba lahko kadar koli pred storitvijo ali na dan odhoda zavrne osebo, kadar oceni, da bi naročnik/gost lahko ogrozil zdravje ali premoženje sebe ali drugih, oziroma ki je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, drog ali drugih tovrstnih substanc. Nika Špika v tem primeru ravna po določilih o odpovedi naročnika/gosta.

Nika Špika ima pravico med storitvijo zahtevati od naročnik/gosta, da prekine skupno pot s skupino, če ne poskrbi za to, da sam osebno, njegove osebne listine in njegova prtljaga izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani z obmejnimi, carinskimi, sanitarnimi, denarnimi in drugimi predpisi, ali če je očitno pod vplivom alkohola, drog ali drugih tovrstnih substanc ali če se neprimerno obnaša do ostalih naročnikov/gostov in njegovo izločitev zahteva skupina. Nika Špika v tem primeru ravna po določilih o odpovedi naročnika/gosta.

Nika Špika bo uveljavljala vso škodo, ki jo je med trajanjem izvajanja storitev povzročil s svojim neustreznim ravnanjem.

Višina stroškov odpovedi storitev v primeru, da Nika Špika ni organizator storitve, je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja.

 

VIII. ORGANIZATORJEVA SPREMEMBA PROGRAMA ALI ODPOVED STORITEVA

Nika Špika si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi storitev, če se na storitev ne prijavi minimalno potrebno število naročnikov/gostov, ki je navedeno v programu.

Nika Špika naročnika/gosta obvesti o odstopu pogodbe, če se ni prijavilo minimalno število naročnikov/gostov, najkasneje:

– 2 dni (48 ur) pred začetkom storitev, ki traja 1 dan.

V primerih, ko Nika Špika izrecno pisno jamči izvajanje, ne more odpovedati storitve, razen če se prijavi manj kot v programu predvideno najmanjše število naročnikov/gostov.

Nika Špika si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Nika Špika pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenila, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

Nika Špika lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od naročnika/gosta, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z Nika Špika, predvsem če se ugotovi, da je naročnik/gost namerno sporočil napačne podatke o številu naročnikov/gostov ali njihovi starosti, oziroma je med storitvijo prišlo do sprememb, naročnik/gost pa o tem ni obvestil Nika Špika. Nika Špika si pridržuje pravico (in ne odgovarja) za spremembe dneva in časa odhoda oziroma za odpovedi storitve zaradi nastopa višje sile ter pravico do spremembe storitve, če se spremenijo pogoji za storitev (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran storitev, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Nika Špika ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

Odgovornost Nika Špika je omejena zgolj na neizvedbo določenega dela programa, v delu, ki pomeni ustrezne materialne stroške. Nika Špika ne odgovarja za nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

Nika Špika ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko naročnikom/gostom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da Nika Špika odpove storitev, ima naročnik/gost pravico do celotnega povračila vplačane cene, nima pa pravice do povračila stroškov, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi programa Nika Špika naročnika/gosta nemudoma obvesti.

 

IX. POTNI DOKUMENTI

Naročnik/gost mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven dokument, s katerim lahko vstopi v državo. Naročnik/gost je dolžan paziti na vsa določila glede veljavnosti potovalnega dokumenta. Veljavnost dokumenta se upošteva na ZADNJI dan storitev! Nika Špika za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja naročnika/gosta iz tega naslova ne odgovarja.

Naročnik/gost je dolžan pridobiti vizume, ki so za državo zahtevani. Če naročnik/gost te obveznosti ne izpolni, Nika Špika ravna po določilih o odpovedi storitev s stani naročnik/gosta. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire nosi vse stroške naročnik/gost sam.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni …) je naročnik/gost dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci storitev v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev storitev drugim udeležencem, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem naročnik/gost sam.

Če naročnik/gost med storitvijo izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje storitve ali za vrnitev v domovino, si naročnik/gost na lastne stroške priskrbi nove. V primeru, da mora naročnik/gost zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti storitev, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačane cene storitev ali do povrnitve stroškov.

 

X. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Nika Špika ne odgovarja za morebitne zaplete ali  prekinitev storitev zaradi nespoštovanja s strani naročnik/gosta zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

 

XI. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Naročnik/gost je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi predpise vseh drugih držav storitve. Če zaradi nespoštovanja predpisov naročnik/gost ne bi mogel nadaljevati, sam nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem drugim naročnikom/gostom.

 

XII. PRTLJAGA

Nika Špika ne odgovarja za prevoz, krajo ali poškodovanje prtljage naročnika/gosta ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.). Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage naročnik/gost sam naslovi na prevoznika ali hotel. Prevoz posebne prtljage (kot so kolo, surf, golf oprema, smuči, glasbeni inštrumenti ipd.) mora naročnik/gost najaviti že ob prijavi ter plačati prevozniku v skladu s pravili prevoznika, v kolikor v programu storitev ni drugače določeno. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi naročnik/gost sam.

Pri prevozu ima naročnik/gost pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača naročnik/gost sam na kraju samem v ustrezni valuti oziroma po določilih prevoznika.

 

XIII. INFORMACIJE

Informacije, ki jih  naročnik/gost dobi ne obvezujejo Nika Špika bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno pisna ponudba, račun in pogodba, pisna informacija ali pisna razlaga.

 

XIV. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Naročnik/gost je dolžan nepravilnosti sporočiti predstavniku Nika Špika na kraju samem, ko se zgodijo. V primeru, da bi bila reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer slabo pripravljena jed), naročnik/gost pa ni sporočil napake oz. nepravilnosti predstavniku Nika Špika, se šteje, da se je naročnik/gost strinjal s tako storitvijo in s tem je izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij. Naročnik/gost lahko vloži pisno reklamacijo v roku enega mesecev od dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena, sicer Nika Špika le-te vsebinsko ne obravnava. Reklamacija mora biti utemeljena. Naročnik/gost naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo naročnik/gostinca, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega naročnik/gost uveljavlja svoj zahtevek.

Nika Špika je dolžna pisno odgovoriti na reklamacijo v 8 dneh po njenem prejemu. Če gre za enostavno pomanjkljivost in napaka ni sporna (oziroma če naročnik/gost ni priložil vseh potrebnih dokumentov v roku, potrebnem za njihovo pridobitev) je Nika Špika dolžna po prejemu popolnega reklamacijskega zahtevka zahtevi ugoditi. Če napaka ni enostavna, je Nika Špika dolžna raziskati vse okoliščine, ki so pripeljale do reklamacije. Dokler Nika Špika ne odloči o pritožbi, se naročnik/gost odreče posredovanju katerekoli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim glasilom.

Višina odškodnine je omejena z višino cene vplačanega storitve oziroma z višino realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, ko ima Nika Špika pravico do odpovedi storitev ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

Ne glede na vloženo reklamacijo je naročnik/gost dolžan poravnati svoje obveznosti po izdanih računih za opravljeno storitev v skladu z razporedom plačil, morebitna odškodnina pa se izplača po končanem reklamacijskem postopku na osebni račun naročnik/gosta.

 

XV. ODGOVORNOST ZA TOČNOST LETALSKIH PREVOZNIKOV

Nika Špika ne odgovarja za točnost letalskih prevozov na rednih ali izrednih poletih in tudi ne za zamude letal kakor tudi ne za spremembe potovanja naročnik/gostov, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da letalska družba odpove let še pred pričetkom storitve, ima naročnik/gost pravico do celotnega povračila vplačane cene storitve.

 

XVI. UPORABA PODATKOV

Nika Špika vse pridobljene podatke o naročnikih/gostih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Nika Špika vse pridobljene podatke o naročnikih/gostih obdeluje skladno s Politiko varstva osebnih podatkov, dostopno na www.nikaspika.si.

 

XVII. ODGOVONOST

S plačilom računa storitev Nika Špika naročnik potrjuje in se strinja, da:

 • je seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja (objavljeno na https://www.nikaspika.si/pravnoobvestilo)

 • je seznanjen s politiko varstva osebnih podatkov (objavljeno na https://www.nikaspika.si/pravnoobvestilo)

 • sprejema odgovornost zase in ostale udeležence, ki se storitve udeležijo na njegovo pobudo.

 • ne prikriva zdravstvenih težav udeležencev storitve, ki bi preprečevale udeležbo na storitvi

 • bodo v primeru, da se težave pojavijo udeleženci nemudoma obvestili vodnika/predstavnika

 • se zaveda svoje odgovornosti in morebitnih posledic.

​Nika Špika in osebe, ki sodelujejo v imenu podjetja, v nobenem primeru niso odškodninsko odgovorni za: telesne poškodbe udeležencev storitve, poškodbe ali uničenje opreme in lastnine udeležencev, poškodbe ali uničenje kolesa / SUP / druge najete opreme za izvedbo storitve, poškodbe ali uničenje avtomobila, druge poškodbe ali uničenja, ki nastanejo v času izvajanju storitev.

 

XVII. KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankami se uporabi pristojno sodišče.

Pravno obvestilo veljavno od 1.1.2021.